Quickscan Houtribsluizen Lelystad : onderdeel van de bronaanpak zwerfafval op rivieroevers

Titel: Quickscan Houtribsluizen Lelystad : onderdeel van de bronaanpak zwerfafval op rivieroevers

Samenvatting: In het kader van het Microplasticprogramma heeft Rijkswaterstaat (RWS) pilots uitgevoerd gericht op het aanpakken van de bronnen van plastic afval op rivieroevers. Afval afkomstig van de binnenvaart is één van de bronnen van afval dat op oevers en in water gevonden wordt. In mei 2021 is een pilot uitgevoerd in de overnachtingshaven IJzendoorn, waarbij gedragsmaatregelen zijn ingezet om het zwerfafval dat door de binnenvaart wordt veroorzaakt te verminderen. Voor deze pilot is specifiek gekeken naar bijplaatsing bij de restafvalcontainer van de haven.
Omdat deze pilot succesvol is verlopen, wil RWS meer inzicht in de toepasbaarheid en effectiviteit van deze interventie op andere RWS-locaties (havens en sluizencomplexen). Hiervoor is een quickscan uitgevoerd voor het sluizencomplex De Houtribsluizen, waarvan de resultaten in dit rapport te lezen zijn. De quickscan is uitgevoerd in samenwerking met VWM en Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

Datum: oktober 2021

Auteur: Novi Mores

Document: Quickscan Houtribsluizen Lelystad : onderdeel van de bronaanpak zwerfafval op rivieroevers